ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

                   ประวัติสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น

สถานที่ตั้ง    เลขที่  86/8  ถ.มะลิวัลย์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น (40000)

ประวัติ 

                                สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุ ม.ก.)  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นทางการโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2504)  เมื่อวันที่  20 กันยายน  2504  แต่การเปิดดำเนินการได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2504  โดยมี รศ.พร   สุวรรณวาจกกสิกิจ  อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  เป็นผู้ริเริ่มผลักดันที่สำคัญ  โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลต่างๆในสมัยนั้น  คือ

                   1. พันตรีเล็ก                 สุนทรศร      หัวหน้าสถานีวิทยุยานเกราะ

                   2. ร้อยเอกสุรินทร์         อยู่น้อย

                   3. นาวาตรีจิรพล           ธูปทอง         หัวหน้าสถานีวิทยุ สทร. (เสียงจากทหารเรือ)

                   4. อาจารย์เสงี่ยม          เผ่าทองสุข    อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

                   5. ศาสตราจารย์อินทรี   จันทรสถิตย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสมัยนั้น

                 การดำเนินงานในช่วงสมัยแรกมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  เช่น  อุปกรณ์ในการส่ง  วิทยุกระจายเสียง  เงินงบประมาณในการดำเนินการ ฯลฯ  แต่ด้วยความตั้งมั่นของ รศ.พร  สุวรรณวาจกกสิกิจ และด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสถานีวิทยุ  เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่เกษตรกร   ปัญหาอุปสรรคต่างๆจึงได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

                 จากการเริ่มต้นออกอากาศด้วยเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง  250 วัตต์  ในปี พ.ศ. 2504  การดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก.(บางเขน)  มีการพัฒนาเรื่อยมาจนมีเครื่องส่งขนาด 10 และ 20 กิโลวัตต์  ออกอากาศเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2506  และวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2511  ตามลำดับ  โดยอาศัยสถานีส่งกระจายเสียงที่จัดสร้างขึ้นใหม่ ณ อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น 

                 เมื่อการปรับปรุงสถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน สำเร็จเรียบร้อย รศ.พร และ น.อ.จิรพล ได้ปรึกษากันว่า ควรจะขยายสถานีวิทยุ ม.ก. ออกไปตามภาคต่าง ๆ เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้ได้กระจายกว้างไกลออกไปทั่วประเทศ จึงได้ตกลงว่า จะตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดขึ้นตามภาคต่าง ๆ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย รศ.พร ได้นำเรื่องไปหารือท่าน ศ.อินทรี  จันทรสถิตย์ อธิการบดี และ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ  นคร  ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. อาจารย์ทั้งสองท่านให้ความเห็นชอบ ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอธิการบดี ได้ทำหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (จอมพลถนอม กิตติขจร) เพื่อขอจัดตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. ขึ้นตามภาคต่าง ๆ โดยขอจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อน ปรากฏว่าได้รับอนุมัติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้จัดตั้งได้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2507 ตามบันทึกของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเอกเนตร เขมะโยธิน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2507  หลังจากที่ ม.ก.เชียงใหม่ ทำการทดลองออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2507 อาจารย์พรได้ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลเอกเนตร เขมะโยธิน) ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกต่อหนึ่ง และกรรมการวิทยุกระจายเสียงได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่นได้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2509 ตามหนังสือ กห.0307/1347   เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติให้จัดตั้งได้ รศ.พร และ น.ต.จิรพล จึงได้เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาสถานที่ที่จะตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. ในช่วงแรกทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีศิษย์เก่า ม.ก. เป็นอาจารย์อยู่หลายท่าน จะให้ตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ น.ต.จิรพล เห็นว่าการไปอาศัยที่ของคนอื่น อาจจะมีปัญหาภายหลังได้ และเห็นว่า ถ้าสถานีวิทยุ ม.ก. มีที่ดินเป็นของตัวเอง ในอนาคตภายภาคหน้า หากสถานีวิทยุ ม.ก. เลิกกิจการที่ดินก็ยังเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ตลอดไป

                 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจซื้อที่ดินที่ ตำบลศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา นับเป็นที่ดินแปลงแรกของสถานีวิทยุ ม.ก. การก่อสร้างได้ดำเนินการไปอย่างรีบเร่ง และทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ได้ทำการทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2509 ออกอากาศด้วยความถี่ 1314  กิโลเฮิตซ์ ด้วยกำลังเครื่องส่ง 10 กิโลวัตต์ 

 

พัฒนาการของสถานีวิทยุ ม.ก.

                การดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 สถานี  มีการพัฒนามาเป็นลำดับภายใต้การกำกับดูแลนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528)  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ส่วนทางด้านการดำเนินงานตามนโยบาย  มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ  โดยตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

                   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537  สถานีวิทยุ ม.ก. ได้เริ่มต้นพัฒนาด้านเทคนิคการออกอากาศที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีการพัฒนาระบบออกอากาศจากระบบ A.M. เป็น A.M. Stereo  ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดของระบบ A.M.  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องส่งกระจายเสียงใช้ระบบออกอากาศที่เป็น Digital Modulation    เป็นเครื่องที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา  การออกอากาศดังกล่าวกระทำโดยการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม  ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค  ออกอากาศรายการพร้อมกัน  ทำให้ สถานีวิทยุ ม.ก. เป็นสถานีที่มีเครือข่ายให้บริการแก่ผู้ฟังได้เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 

                   นอกจากการออกอากาศในระบบปกติแล้ว ในปี พ.ศ. 2540 สถานีวิทยุ ม.ก.ยังได้พัฒนาการออกอากาศผ่าน Internet โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการเชื่อมโยงสัญญาณผ่านการออกอากาศผ่านเครือข่าย Nontri  และเริ่มออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2540  จนถึงปัจจุบัน  และรับฟังรายการผ่าน Website ได้ที่ http://radio.ku.ac.th   สำหรับการพัฒนาเนื้อหาด้านรายการ  นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541  เป็นต้นมา   ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ  ทำให้ต้องมีการยกเลิกสัญญากับทางคู่สัญญา  จากเดิมที่สถานีวิทยุ ม.ก. บริหารเวลาวิชาการเกษตร 12 ชั่วโมงต่อวัน  สถานีวิทยุ ม.ก.  ได้ตัดสินใจดำเนินการบริหารเวลาเองทั้งหมด  โดยเน้นรายการด้านการเกษตรให้มากที่สุดเพื่อเน้นเอกลักษณ์และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.   โดยมีการปรับโครงสร้างการดำเนินรายการใหม่ ทำให้สถานีวิทยุ ม.ก.  ได้เริ่มต้นการดำเนินการในเชิงธุรกิจเพื่อจัดหางบประมาณรายได้ในการบริหารการจัดการ และการพัฒนาสถานีวิทยุ ม.ก. ให้ก้าวหน้าต่อไป  โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า  สถานีวิทยุ ม.ก. จะเป็นสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะที่สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมากที่สุด

ปัจจุบันสถานีวิทยุ ม.ก. ออกอากาศกระจายเสียงโดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 1 ในระบบ  A.M. Stereo  อยู่ 4 แห่งด้วยกันคือ

                   สถานีวิทยุ ม.ก.  บางเขน    ความถี่ 1107   กิโลเฮิรตซ์  (กำลังส่ง  10  กิโลวัตต์)

                   สถานีวิทยุ ม.ก.  เชียงใหม่  ความถี่   612   กิโลเฮิรตซ์  (กำลังส่ง    5  กิโลวัตต์)

                   สถานีวิทยุ ม.ก.  ขอนแก่น  ความถี่  1314   กิโลเฮิรตซ์  (กำลังส่ง  10  กิโลวัตต์)

                   สถานีวิทยุ ม.ก.  สงขลา     ความถี่  1269   กิโลเฮิรตซ์  (กำลังส่ง  10  กิโลวัตต์)

 

ปรัชญา 

 

                 นำความรู้เทคโนโลยีและข้อมูล ข่าวสาร สู่สังคมผ่านเครือข่ายวิทยุกระเสียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

วิสัยทัศน์ 

 

                 มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีผู้ฟังมากที่สุด โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางการเกษตรและบริการสาธารณะ  พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

พันธกิจ  

 

           1. ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ประชาชน

           2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ฟัง ผู้ใช้บริการและผู้ร่วมภารกิจ      

           3. ขยายพื้นที่รับฟังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

           4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคม

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. 

            1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรและอื่นๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน

           2.  เพื่อร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

           3.  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           4.  เพื่อฝึกงานนิสิตในการจัดทำรายการวิทยุกระจายเสียง

           5.  เพื่อทะนุบำรุงศิลปะ ภาษา  วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

           6.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับนิสิตเก่า

 

 (Root) 2010318_6606.jpg    

Root Catalog / สินค้าแนะนำ
ยังไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มสินค้านี้ค่ะ--- ยังไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มสินค้านี้ค่ะ ---


Root Catalog / สินค้ายอดนิยม
ยังไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มสินค้านี้ค่ะ--- ยังไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มสินค้านี้ค่ะ ---     
  

Root Catalog / สินค้ามาใหม่ล่าสุด
ยังไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มสินค้านี้ค่ะ--- ยังไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มสินค้านี้ค่ะ ---